OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA USLUGA
N SPORT D.O.O. BANJA LUKA
 

I OSNOVNE ODREDBE 
 

Član 1.

Ovim Opštim uslovima o korišćenju usluga Internet prodaje („Opšti uslovi“) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima N Sport d.o.o. Banja Luka („N Sport“) pruža usluge Internet prodaje, kao prodaje na daljinu, korisniku usluge i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza N Sport i korisnika usluga („Korisnik“). 

N Sport vrši elektronsku trgovinu kao prodaju u skladu sa odredbom člana 37. stav 1. pod 3) i člana 61. Zakona o trgovini („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 105/19).

Opšti uslovi su obavezujući za N Sport i sve Korisnike i primjenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom N Sport i Korisnik ne ugovore drugačije. 


II ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA 


Član 2.

Korisnik usluga N Sport može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik.

Korisnikom usluga N Sport se postaje samim pristupom Internet servisu odnosno korišćenjem usluga N Sport, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom Internet servisu korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primjenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog lica (korisnika).

Za korišćenje usluga Korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje tih usluga za čije je korištenje zainteresovan. N Sport lične podatke prikuplja i koristi isključivo u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko korisnik to želi, može postati Registrovani Korisnik, tako što će podnijeti zahtjev za zasnivanje korisničkog odnosa. Zahtjev se podnosi pisanim putem u elektronskom obliku od strane Korisnika ili lica koje on ovlasti, putem formulara na Internet servisu N Sport-a.

Registrovani Korisnik se predstavlja N Sport Internet servisu svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte.

Registrovani Korisnik se obavezuje da u slučaju promjene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavijesti N Sport.

Potvrdom zahtjeva za zasnivanje korisničkog odnosa Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobnog lica mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnik, dok lica sa ograničenom poslovnom sposobnošću mogu sklopiti ugovor samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika.

III POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA 


Član 3.

Stupanje u korisnički odnos smatra se zaključenjem ugovora koji stupa na snagu momentom davanja saglasnosti na odredbe ovih Opšte uslova. Saglasnost se daje konkludentnom radnjom – pristupanjem Internet servisu.

Član 4.

Korisnički odnos između Korisnika i N Sport se zaključuje na neodređeno vreme. 

IV NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA 

Član 5.

Pravo na korišćenje usluga N Sport koje Korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima ne može se prenijeti na treće lice.

V CIJENE USLUGA 

Član 6.

N Sport samostalno utvrđuje cijene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom. 

U skladu sa zakonom, sve navedene cijene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om. 

Cijene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su Korisniku u svakom trenutku putem Internet servisa N Sporta. 

N Sport zadržava pravo na izmjenu cijena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga, o čemu putem Internet servisa obavještava Korisnika.

N Sport zadržava pravo da, obzirom na tehnička ograničenja koja se odnose na mjerenje stanja zaliha u realnom vremenu, prilikom Internet prodaje prikaže i cijenu artikla koji se u momentu prikazivanja ne nalaze na zalihama. U navedenom smislu, N Sport ne garantuje za stanje zaliha u svakom momentu.

Kako N Sport obavlja elektronsku trgovinu koja je istovremeno usmjerena na potrošače u Bosni i Hercegovini i na potrošače u inostranstvu, N Sport zadržava pravo da cijenu istakne i u stranoj valuti na način kojim se potrošaču daje mogućnost da izabere valutu u kojoj će se prikazati prodajna cijena robe iz cjelokupne ponude N Sporta, s tim da se potrošaču koji elektronskoj trgovini pristupa iz Bosne i Hercegovine cijena prikazuje prvo u KM valuti, u skladu sa postojećim tehničkim mogućnostima. 

VI PLAĆANJA 

Član 7.


Predračuni i računi sadrže, između ostalog, obračunati iznos za korišćenje usluga N Sporta i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i drugo), kao i informacije o načinu i roku plaćanja, izjavu reklamacije i obavještenje o mogućnosti jednostranog raskida, u skladu sa Zakonom.

Račune za pružene usluge N Sport dostavlja:

  • Korisniku putem pošte, na adresu korisnika, uz prijem narudžbine;

  • Registrovanom Korisniku putem elektronske pošte, na registrovanu adresu Korisnika, nakon prijema narudžbine, u toku trajanja korisničkog odnosa.


Član 8.

Prilikom plaćanja koriste se platne kartice Visa, MasterCard, Maestro i American Express. Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi N Sport. 

Prilikom plaćanja pouzećem, Korisnik plaća obračunati iznos Kurirskoj službi, prema dostavljenom računu. 

Prilikom plaćanja uplatnicom, Korisnik plaća obračunati iznos u roku od 48 časova, prema podacima za uplatu. 

Korisnik se obavezuje da plaćanje izvrši na način koji sam odabere. Jednom odabrani način plaćanja, po pojedinačnoj transakciji, Korisnik ne može mijenjati dok se transakcija ne izvrši na odabrani način. Ovo naročito važi za slučaj kada se Korisnik opredijelio da naručeni artikal preuzme u N Sport prodajnom objektu (Radi dobrog razumijevanja: ukoliko je Korisnik odabrao da plaćanje izvrši gotovinski, nije moguće da u prodajnom objektu plaćanje izvrši na drugi način npr. platnom karticom i obrnuto).

Član 9.

Predračuni se korisniku dostavljaju u elektronskom obliku na odgovarajućoj stranici Internet servisa.

Dostavu računa u štampanom obliku N Sport vrši putem obične pošte, na poseban zahtjev Korisnika, za šta može Korisniku naplatiti takve troškove poštanskih usluga. 

Podaci o računima Korisnika dostupni su i putem Internet servisa N Sporta samo tom Korisniku.  

Član 10.

N Sport nije odgovoran u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno predračun ili račun (usljed kvara na računarskoj mreži Korisnika ili propusta u radu poštanske službe). 

Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna ili računa obavijesti N Sport o izostanku i zatraži slanje duplikata. 

 

VII REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI 

Član 11.


N Sport ima zakonsku odgovornost zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru. 

Na sve reklamacije, primjenjuje se Pravilnik o rješavanju reklamacija N Sport d.o.o. Banja Luka od 20. januara 2021. godine i Zakon o zaštiti potrošača.

Ukoliko Korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podnijeti N Sportu reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte ili faksom, u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen. 

Korisnik može podnijeti zahtjev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu, pod uslovom da Korisnik već nije započeo korišćenje usluga. 

Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane korisnika ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje Кorisnika.

Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro i American Express korisnik u zahtevu za reklamaciju obavezno navodi i podatke iz potvrde o uspješno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE). 

N Sport je dužan da u roku od 8 dana po prijemu reklamacije obavijesti Korisnika o tome da li je reklamacija usvojena. 

N Sport neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnijete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnijete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika. 

U slučaju usvajanja reklamacije za nepravilno obračunate usluge, N Sport će Korisniku izdati novi predračun ili račun sa naznačenim rokom uplate, umanjen za uplaćeni iznos koji reklamacijom nije osporen. 

U slučaju usvajanja reklamacije za pogrešno izabrane usluge, N Sport će Korisniku izdati predračun ili račun ispravljen u skladu sa zahtjevima Korisnika, umanjen za uplaćeni iznos ili obaviti povraćaj uplaćenog viška. 

Član 12.

Korisnik koji je robu kupio putem Interneta odnosno ukoliko mu je roba dostavljena kurirskom službom (ugovor na daljinu) ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 15 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Korisnik. Rok od 15 dana računa se od trenutka kada roba dospije u državinu Korisnika, odnosno trećeg lica koje je odredio Korisnik, a koje nije prevoznik. Istekom roka iz ovog stava, prestaje pravo Korisnika na odustanak od ugovora.

Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koja mu se dostavlja prilikom registracije, u elektronskom obliku i moguće je koristiti je prilikom svake pojedine kupovine. Ova izjava dostavlja se N Sport-u putem elektronske pošte, a o prijemu iste Korisnik će biti obaviješten takođe putem elektronske pošte.

Član 13.

U slučaju odustanka od Ugovora Korisnik je dužan da vrati robu N SPORT- u, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Roba se vraća o trošku Korisnika, slanjem robe poštom na adresu N Sport d.o.o. Banja Luka, Jovana Dučića br. 25, 78000 Banja Luka. Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Korisnik je obavezan da proizvod vrati kao nekorišteni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

N Sport je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da korisniku vrati iznos koji je korisnik platio po osnovu ugovora i to u roku od 15 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. N Sport može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Korisniku koji je plaćanje izvršio nekom od platnih kartica, delimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, N Sport se obavezuje da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i American Express metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 

Korisnik se pristankom na ove Uslove korišćenja daje izričitu saglasnost N Sportu da povraćaj uplata koje je primio od Korisnika koji je robu platio pouzećem, N Sport izvrši na tekući račun Korisnika bez dodatnih troškova po Korisnika, te se Korisnik obavezuje da u navedenom slučaju dostavi N Sportu podatke о tekućem računu na koji želi da bude izvršen povraćaj uplata.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Bosne i Hercegovine (konvertibilna marka). Za informativni prikaz cijena u drugim valutama koristi se važeći kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti Korisnika, kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji N Sportu u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cijene navedene na sajtu N Sporta.

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Nakon prijema robe Korisnik ima pravo da istu proba, ali ukoliko je upotrebljava na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe, Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe i N Sport može da tu umanjenu vrijednost robe naplati Korisniku. Radi dobrog razumijevanja, N Sport zadržava pravo da ne uvaži reklamaciju odnosno ne pristane na povraćaj cijene ukoliko je Korisnik robu, pored toga što ju je probao, i koristio nakon što je probanjem ustanovio prirodu, karakteristike i funkcionalnost robe (npr. robu nosio na ulici, ili koristio za svoje potrebe, ili pohabao, ili roba ima vidljive ili funkcionalne tragove upotrebe ili sl.).

VIII KORIŠĆENJE USLUGA I DOSTAVA 

Član 14.

N Sport se obavezuje da Korisniku obezbijedi korišćenje svojih Internet servisa, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, djelimično ili u cjelosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba. 

Član 15.

N Sport se obavezuje da će na prikladan način informisati Korisnika o relevantnoj domaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje servisa za Internet trgovinu. 

Korisnik se obavezuje da će servise N Sporta koristiti u skladu sa zakonskom regulativom, preporukama i kodeksima iz prethodnog stava. 

Član 16.

Svojim Internet servisom N Sport omogućava Korisniku da naruči ponuđenu robu iz  “N Selection”, “N Sport” i “N Fashion” prodajnog asortimana. 

Momentom naručivanja robe smatraju se: 

  • Potvrda narudžbine na Internet servisu N Sporta kada se roba plaća pouzećem; 

  • Prijem iznosa iz narudžbenice kada se roba plaća na drugi način. 


Član 17.

N Sport se obavezuje da robu naručenu u periodu od ponedeljka u 00 časova do petka u 10 časova dostavi kurirskoj službi u roku od 72 časa.

N Sport se obavezuje da robu naručenu u periodu od petka u 10 časova do nedelje u 24 časa dostavi kurirskoj službi najkasnije u četvrtak.

Član 18.

Kurirska služba dostavlja naručenu robu u roku od pet  dana. 
Porudžbine kreirane petkom i vikendom šaljemo početkom naredne sedmice.
Isporuka poručenih artikala se vrši isključivo na teritoriji Bosne i Hecegovini.
Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe Korisniku. 

Kurirska služba pošiljku donosi na adresu za isporuku Korisniku u periodu od 8-16 h. Korisnik se obavezuje da u tom periodu obezbijedi da na adresi bude lice koje može preuzeti pošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u dva navrata. Ukoliko Korisnik ili lice koje može preuzeti pošiljku ne bude na adresi dostave, Kurirska služba će kontaktirati Korisnika na telefon Korisnika i dogovoriti novi termin isporuke. Ukoliko Korisnik ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Kurirskoj službi. Po povratku pošiljke, Korisnik će biti kontaktiran kako bi se ustanovio razlog neuručenja i kako bi se dogovorilo ponovno slanje. 

Član 19.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da Korisnik vizuelno pregleda paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko Korisnik primijeti da je transportna kutija oštećenja i posumnja da je i proizvod možda oštećen, Korisnik je ovlašćen da odbije prijem pošiljke.  

Član 20.

Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke - adresnicu Kurirskoj službi. 

IX ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA

Član 21.


N Sport d.o.o. Banja Luka ima isključivo autorsko pravo na N Sport Internet servisu i na svim pojedinačnim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.

Član 22.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela ili Internet servisa u cjelini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od N Sport kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava N Sport i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj mjeri.

X PRIVREMENA I TRAJNA SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA

Član 23.


U slučaju da Korisnik blagovremeno ne izvrši uplatu naknade za korišćenje usluga, N Sport zadržava pravo da mu bez prethodnog obavještenja privremeno suspenduje pružanje usluga u trajanju do deset kalendarskih dana.

Ukoliko Korisnik tokom perioda suspenzije izvrši uplatu, N Sport će mu omogućiti ponovno korišćenje usluga.

Član 24.

U slučaju da Korisnik do isteka perioda suspenzije ne izvrši uplatu, N Sport će korisniku trajno suspendovati pružanje usluga, raskinuti korisnički odnos i pokrenuti odgovarajući sudski postupak.

Član 25.

N Sport može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku ukoliko postoji osnovana sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može nanijeti štetu N Sportu, Korisniku ili trećem licu.

N Sport je dužan da odmah po nastupanju slučaja iz prethodnog stava obavijesti korisnika o suspenziji pružanja usluga i razloga zbog kojih je do toga došlo.

Suspenzija pružanja usluga u slučaju iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od deset dana.

Ukoliko nakon upozorenja Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, N Sport ima pravo da mu trajno suspenduje pružanje usluga, raskine korisnički odnos i pokrene odgovarajući sudski postupak.

Član 26.

N Sport može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi.

N Sport će blagovremeno obavijestiti Korisnika o terminima isključenja radi planiranih radova na infrastrukturi.


XI ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

Član 27.


Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korištenja Interneta, N Sport Internet servisa, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Interneta uključujući i N Sport Internet servis.

Član 28.

N Sport ne odgovara za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:

- Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
- Preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju dijelova Interneta na koje N Sport objektivno ne može da utiče;
- Neovlašćenog korišćenja Internet usluga sa strane korisnika;
- Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane korisnika na Internetu;
- Privremene ili trajne suspenzije pružanja Internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
- Korišćenja nestandardne opreme od strane Korisnika;
- Preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup uslugama N Sporta;
- Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole N Sporta;
- Trajnog prestanka obavljanja djelatnosti pružanja Internet usluga N Sporta.

XII PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA

Član 29.


Korisnički odnos između N Sporta i Korisnika može prestati na osnovu jednostranog otkaza svake strane.

N Sport može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa korisnikom u sledećim slučajevima:

- Ako Korisnik ne izmiri svoja dugovanja do isteka perioda privremene suspenzije iz ovih Opštih uslova;
- Ako Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon privremene suspenzije i upozorenja N Sporta;
- Ako dođe do smrti ili gubitka poslovne sposobnosti Korisnika koji je fizičko lice ili pokretanja stečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja Korisnika koji je pravno lice;
- Ako N Sport donese poslovnu odluku da prestane sa pružanjem Internet usluga ili prestane sa obavljanjem svoje djelatnosti.

Član 30.

Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa N Sportom ukoliko nije saglasan sa promjenama ovih Opštih uslova. Zahtjev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu Korisnik je dužan da dostavi N Sportu u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o promjeni Opštih uslova.

Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa, bez obzira na osnov prestanka, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, izmiri sva dugovanja prema N Sportu nastala po osnovu pruženih usluga.

XIII RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 31.


Korisnik i N Sport su saglasni da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Član 32.

Korisnik i N Sport su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da riješe mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspiju, nadležan će biti stvarno nadležni sud u Banjoj Luci, odnosno u mjestu prebivališta, odnosno boravišta potrošača u Bosni i Hercegovini uz primjenu prava Bosne i Herceegovine.

XIV IZMJENE OPŠTIH USLOVA

Član 33.


N Sport zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmijenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

N Sport se obavezuje da korisnika na pogodan način obavijesti o izmjenama ovih Opštih uslova, osam dana prije stupanja izmjena na snagu.

XV VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Član 34.


Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja i primenjivaće se od 01. aprila 2021. godine.